Хөтөлбөр


Дидактик хөтөлбөр"Физик математикийн багш " мэргэжлийн ангиудад судлах физикийн дидактикийн хичээлийн хөтөлбөр
                                                                                                   Индекс: МД356
                                                                                                   Лекц-48 цаг
                                                                                                  Семинар-48 цаг
                                                                                                  Лаборатор-64 цаг
Хөтөлбөрийн бүтэц:
2.   Семенарын хичээлийн агуулга
3.   Лаборатор хичээлийн агуулга
4.   Бие дааж хийж гүйцэтгэх ажлын сэдэв, чиглэлүүд
5.   Эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварын түвшинг шалгах асуулт, даалгавар
6.   Уншиж судлах нэмэлт материал, ном зүй

Хичээлийн тодорхойлолт:
"Физикийн дидактик" хичээл нь физик боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх дидактикийн цогц чадамжийг суралцагчдад эзэмшүүлж төлөвшүүлэх, хөгжүүлэхэд чиглэсэн, өөрийн уян хатан тогтолцоо бүхий судлагдахуун юм.
Физик дидактикийн хичээлээр оюутанууд ЕБС-ийн физик сургалтын үйл ажиллагаатай танилцан, физик сургалтын орчин үеийн болон уламжлалт онол үзэл баримтлалтай танилцах, арга зүйгээс суралцах, багшлах далагын үйл ажиллагаандаа хэрэглэх, турших, хамтран суралцах чадварт суралцахад чиглэгдэнэ.
-       Арга судлалын үндэс нь физикийн мэргэжлийн хичээлийн суурь шинжлэх ухаан, боловсрол судлал, сэтгэл судлал болон философийн шинжпэх ухааны онол;
-       Оюутануудын болон нийгмийн хэрэгцээ, туршлага;
-       Физик дидактикийн дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлага;
-       Мэргэжлийн дидактикийн уламжлал, шинэчлэлийн оновчтой хослол;
-       Физик боловсролын стандарт, цөм хөтөлбөр байх болно.
Хөтөлбөрийн зорилго
Суралцагчдад “ЕБС-ийн багш мэргэжлийн стандарт”-д заасны дагуу физик дидактикийн чиглэлээр зохих мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх, багшийн цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэнэ.


Хөтөлбөрийн зорилт
-       Суралцагчид физикийн ерөнхий дидактик болон тусгай дидактикийн үнсүүдэд суралцах;
-       Физикийн суурь болон бүрэн дунд боловсролын агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэх мэргэжлийн мэдлэг, чадвар эзэмших;
-       Суралцагчид физикийн хичээлээр мэдлэг бүтээх сургалтын онол аргазүйг эзэмших;
-       Суралцагч бүтээсэн мэдлэгээ ур чадвар, хандлага төлөвшил болгож, хэрэглээний цогц чадамжтай болох;
-       Физикийн дидактикийн чиглэлээр судалгаа, туршилт хийх гүйцэтгэх мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмших;
                                                                                                                                                                                                      А. Лекцийн хичээлийн агуулга
·                     Үр дүнг үнэлэх үнэлгээ

1.    Физик дидактикийн судлагдахуун, ур ухаан
-      Физик дидактикийн арга судлалын үндэс, физикийн дидактикийн шинжлэх ухааны судлахуун ба судлагдахуун. Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлалтай холбоотой болох нь
-      Физик дидактикийн судалгааны аргууд
-      Физикийн дидактикийн онолын үндэс: Орчин үеийн сургалтын онол, арга зүйн шинэ үзэл баримтлал. Суралцахуй ба багшлахуйг сургалтын тулгуур онолуудын ( когнитив, конструктив г.м. ) үүднээс авч үзэх нь
2.    Физикийн суурь ба бүрэн дунд боловсролын агуулга, стандарт
·         "Физик боловсролын стандарт"-ын ухагдахууны утга, санаа
·         Цогц чадамжууд эзэмшүүлэх агуулгын хүрээ (knowledge/ theories; applications/ Skills; Communication/ methods);
·         Сургалтын төлөвлөгөө, физикийн цөм хөтөлбөр, сурах бичгийн агуулга, бүтэц, уялдаа холбоо;  
·         Агуулгын кумлятив шинж. Агуулгын хүрээ боловсруулах, реконструкц, дидактик нэгж томосгох
3.    Физик сургалтыг зохион байгуулах хэлбэрүүд
-      Физикийн сургалтын бүлэг сэдвийн, нэгж ба ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах агуулга, аргазүй
-      Физикийн хичээлийн соёлын хөгжил, түүний бүтэц, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд
-      Физикийн хичээлээр ангиас гадуур зохион явуулах ажпууд (дугуйлан, сонгон суралцах, олимпиад, бага хурал, ханын сонин, аялал), тэдгээрийг зохион байгуулах арга, шаардлага
-      Физикийн сургалтын аргууд, түүний нийтлэг ойлголт, арга технологийг задлан шинжлэх, боловсруулах нь
-      Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, боловсруулах, хэрэглэх аргазүй
-      Мэдээлэл харилцаан технологийг сургалтанд хэрэглэх нь
-      Физикийн хичээлээр суралцагчдын ахиц, хөгжлийг бодитой үнэлэх орчин үеийн аргууд
Физик мэдлэг, түүний бүтэц:
-      Физикийн мэдлэгийн онолын түвшин, онолын аргазүй;
-      Эксперментал сургалтын аргууд, сурагчдын логик ба физик сэтгэхүйг хөгжүүлэх
-      Физик ухагдахууныг тодорхойлох;
-      Хүнд, хүндэвтэр сэдвүүдийг заах аргазүй;
Сургуулийн физик туршилтын методик ба техник:
-      Физикийн туршилт, түүний бүтэц, демонстраци ба түүний дидактик хэрэгцээ;
-      Нийтээр хийх лабораторийн ажил ба туршилт, физикийн практикум;
-      Энгийн багаж хэрэгслэлүүдийг ашиглан гүйцэтгэж болох үзүүлэх туршлага, лабораторийн ажлуудь аргазүй;
-      Физикийн кабинет, түүнд тавигдах шаардлага;
Физик бодлого бодох аргазүй:
-     Физикийн бодлого-тооцоот, туршилтат, чанарын, графикт бодлого бодох аргазүй;
-     Физикийн хүнд, хүндэвтэр төрлийн бодлого бодох аргачлал
Физикийн хичээлд орчин үеийн сургалтын үзэл санааг тусгах нь
-     Физикийн хөтөлбөр ба хичээлд тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусгах нь
-     Физикийн хичээлд хүмүүжлийн эрэг арга барилын үзэл санааны үүднээс хандах нь
Семинарын хичээлийн агуулга
1.    Суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт, агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ, нэгж сэдвийн ба бүлэг сэдвийн хөтөлбөр зэрэгт SWOT шинжилгээ хийх зэрэг шинэ аргаар судлах
2.    Хичээлийн жилийн ба нэгж сэдвийн хөтөлбөр, бүлэг сэдвийн хөтөлбөр судлах, боловсруулах арга зүйтэй танилцах ( багаар ажиллах ), харилцан ярилцах, дээрх төлөвлөлтүүд дээр ажиллах( багаар ажиллах) шинэлэг загвар боловсруулах
3.    Физик боловсролын стандарт, хөтөлбөр ( киррикюлим ), сурах бичиг, нэгж хичээлийн бүтэцтэй холбогдон бодлого, дасгал, сорил, тест гүйцэтгэх
4.    Тодорхой сэдвээр нэгж сэдвийн хөтөлбөр боловсруулах, түүндээ дүн шинжилгээ хийх, хэлэлцүүлэх. Дунд, ахлах ангийн тухайн мэргэжпийн хичээлийн хөтөлбөрийг судалж, боломжтой сэдвүүдийг интеграцичлах чиглэл боловсруулах
5.    Хичээлд анализ хийж хэлэлцэн үнэлгээ өгөх
6.    Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, үзүүлэн, тарааж өгөх материалуудыг судлах, тэдгээрийг хэрэглэх, шинээр зохиомжпох, бэлтгэхэд суралцах
7.    " Сургалтын арга зүй технологийг боловсронгуй болгох нь " сэдвээр асуудал дэвшүүлсэн маргаан, ярилцлага хийх
8.    Хичээл заах, хэлэлцэх
9.    Оюутан бүрийн хийсэн бүлэг сэдвийн боловсруулалтанд задлан шинжилгээ хийж, шүүн хэлэлцэх, оновчтой хувилбар олгох
10. Мэргэжлийн дидактик, багшийн хөгжлийн асуудалтай холбогдолтой ном зохиол уншиж, тэмдэглэл хөтлөх


 Физик дидактикийн лаборатори хичээлийн тодорхойлолт
Дидактикийн лаборатори хичээл нь оюутан физикийн шинжлэх ухаан, мэргэжлийн дидактикийн болон сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлалын хичээлээр судалж мэдсэнээ практик дээр ажиглах, гардан гүйцэтгэх, үйл ажиллагаандаа хэрэглэх, тулгамдсан асуудлыг бие даан шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн бүтээлч хэлбэрийн сургалт болно.
Зорилго:
Физик дидактик, сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлалын талаарх мэдлэг, чадвараа эзэмшиж буй физик сургалтын хөрсөн дээр буулгаж туршин, мэдлэг бүтээж, өөрийн гэсэн хандлага, төлөвшилтэй болох
>     Багш физикийн сургалтыг зохион байгуулах тохирсон арга зүй эзэмших
>     Орчин үеийн ба уламжпал бүхий хөгжүүлэх сургалтын прадигмуудаас суралцах
>    Багш болж төлөвших, өөрийгөө хөгжүүлэх арга барилд суралцах, бусадтай хамтарч ажиллах зэрэг багшлах чадамж эзэмшинэ.
>     Хэнийг, юунд, хэрхэн яаж сургах онол, арга зүйгээ мэдэхийн тулд сурах
>     Мэдсэн сурсан зүйлээ физикийн сургалтад хэрэгжүүлэхийн тулд сурах
>     Мэргэжилдээ эзэн болж, мэргэжпээрээ оршин байхын тулд сурах
>     Эзэмшсэн мэргэжлээрээ хамтдаа нийгэмшин амьдрах, хамтран ажиллаж сурахын тулд сурах ( ЮНЕСКО - гийн 4 тулгуур ) зарчим баримтална.
>     Суралцагчийн идэвхитэй үйл ажиллагааны онол
>     Мэдлэг бүтээх когнитив, конструктив, реконструктив онол
>     Антропоцентрист, прагматизмын онол
>     Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүйн онол хичээлийн дараа
>     Физик дидактикийн онол, дадлага ажилтай цогц
>     Сурган хүмүүжүүлэх дадлагад гарахын өмнө
>     Физик сургалтад тулгамдсан асуудлыг олж тогтоох, шийдвэрлэх арга барилд суралцах
>     Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй, мэргэжлийн дидактикийн мэдлэгээ тухайн нөхцөлд хэрэглэх
Лаборатори хичээлийн ажпын агуулгыг боловсрол судлалын багц хичээлээр эзэмшсэн оюутны мэдлэг туршлагад тулгуурлан хэрэгжүүлнэ.

Лaбopamopu            хичээлийн агуулгаар оюутны эзэмших чадвар:
-      Өөрийн ба бусдын заасан хичээлд дүн шинжилгээ хийх чадвар
-      Сургалтын төлөвлөлтийг бүтээлчээр хийх, нэгж сэдвийн ба бүлэг сэдвийн хөтөлбөр (киррикюлим ) боловсруулах чадвар
-      Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх, хэрэглэх арга зүйг боловсруулах
-      Хичээлийг мэдлэг бүтээх идэвхитэй үйл ажиллагаанд тулгуурлан заах мэдрэмж, ур чадвар
-      Багшлах ур чадвар, эв дүйгээ хөгжүүлэх эрмэлзэл, чадвар
Дээрх багц чадварыг эзэмшихийн тулд оюутан дараах ажлыг гуйцэтгэнэ:
Мэргэжлийн дидактик лаборатори хичээлийн агуулга
-      Физикийн сургалтын баримт бичиг, стандартыг бүтээлчээр хэрэглэхэд сурах дадлага
-      Сургалтын хөтөлбөрийг бүтээлчээр хэрэглэхэд сурах дадлага
-      Заах хичээлийн жилийн ба нэгж сэдэв, бүлэг сэдвийн хөтөлбөр боловсруулах дадлага
-      Нэгж сэдвийн ба бүлэг сэдвийн хөтөлбөрийн боловсруулалт хийх дадлага
-      Сургалтын аргыг оновчтой сонгох, хэрэглэх дадлага, сургалтын орчин бүрдүүлэх асуудал
-      Сургалт зохион байгуулах хэлбэрүүдтэй танилцах, судлах, сонгон хэрэглэх, хувилбар боловсруулах дадлага
-      Хичээл болон хичээлээс гадуурх дугуйлан, сонгон суралцах зэрэг ажилд дүн шинжилгээ хийж, зохион байгуулах арга барилд суралцах дадлага
-      Сурагчдыг үнэлж дүгнэх арга барилд суралцах дадлага
-      Сургалтын хариу мэдээлэл авах хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх (тест, төсөлт ажил, бодомж, реферат, бүтээлийн сан, бүтээлч даалгавар зэрэг бусад хэлбэрээр)
-      Багш өөрийгөө хөгжүүлэх, уншиж судлах, боловсруулах, ажлын арга барил
-      Нэгж хичээлийн киррикюлим боловсруулах нь
-      Бүлэг сэдвийн киррикюлим боловсруулах
-      Үнэлгээний жишиг даалгавар боловсруулах
-      Физикийн сургалтаар ангиас гадуур хийх ажпыг зохион байгуулах нь сэдвээр эсээ бичих, хамгаалах (дугуйлан, сонгон суралцах, олимпиад, бага хурал, ханын сонин, аялал, заах аргын нэгдэл, физикийн кабинет)
-      Физикийн хичээлээр төсөлт даалгавар, бие даалт хийлгэх замаар суралцагсдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
-      Физикийн суурь ба бүрэн дунд боловсролын стандарт дахь агуулгын ай, түүний залгамж холбоо
-      Үнэлгээний стандарт, түүнийг сургалтанд хэрхэн хэрэглэх арга зүй
-      Киррикюлим ба боловсролын стандартын уялдаа. Киррикюлим боловсруулах арга зүй
-      Физикийн хичээлийн бүтэц хэлбэр, онцлог.
-      Сургалтын аргууд. Мэдлэг бүтээх хичээлд сургалтын аргуудаас сонгон хэрэглэх нь
-      Хичээлд анализ хийх арга зүй
-      Суралцагчдын хөгжлийг бодитой үнэлэх үнэлгээний арга хэлбэрүүд
Оптик
Физик Математикийн ангид судлах “Оптик”-ийн хичээлийн хөтөлбөр
Индекс:  ОП240
Лекц-32 цаг
Семинар-32 цаг
Лаборатор-32цаг
Хөтөлбөрийн бүтэц:
2.   Семенарын хичээлийн агуулга
3.   Лаборатор хичээлийн агуулга
4.   Бие дааж хийж гүйцэтгэх ажлын сэдэв, чиглэлүүд
5.   Эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварын түвшинг шалгах асуулт, даалгавар
6.   Уншиж судлах нэмэлт материал, ном зүй

Ëåêöèéí õè÷ýýëèéí àãóóëãà
Гºомºтр оптик
-          Гэрэл үүсгэгчид, гэрлийн цацраг, гэрэл тархах (сүүдэр үүсэх), гэрлийн багц үл хамаарах болон ойлт, хугарлын (Снºллиусын) хуулиуд, бүрэн дотоод ойлт
-          Толь: хавтгай,  гүдгэр, хүнхэр толинууд, оптик тэнхлэг, фокус, фокусын зай, толины томъёо, толинд дүрс байгуулах, өсгөлт, бодит ба хуурмаг дүрсүүд. Призмээр гэрэл нэвтрэх, призмийн томъёо, хэрэглээ
-          Бөмбөлөг гадаргуугийн томъёо. Төвлөрсөн оптик систем, төвлөрсөн оптик системийг нэмэх
-          Линз, томъёо, гол ба дагалт оптик тэнхлэг, фокус ба фокусын зай, цуглуулагч ба сарниулагч линзүүд, Линзийн томъёо ба оптик хүч, цуглуулагч ба сарниулагч линзэнд дүрс байгуулах, линзийн өсгөлт, хуурмаг, бодит, шууд, урвуу дүрсүүд линзийн абºррацууд
-          Нүд, нүдний шил, өсгөч шил (дүрс байгуулах), микрокон, түүний өсгөлт, окуляр ба объºктив, тºлºскоп, түүний өсгөлт, окуляр ба объºктив
Ãýðëèéí èíтºрфºрºнци
-          Åрдийн ба когºрºнт гэрэл, хугацааны ба огторгуйн когºрºнтлол, интºрфºрºнцийн тодорхойлолт  ба  когºрºнт долгионы нийлбэр эрчмийн томъёо, түүний тайлбар, Юнгийн хоёр завсраас үүсэх долгионуудын фазын ба оптик замын ялгаа, интºрфºрºнцийн максимум ба минимум байх нөхцөл, Xmas,Xmin координатууд (х,)-иéн холбоо
-         Когºрºнт долгио гаргах аргууд; Долгионы фронт хуваах арга: Фрºнºлийн бипризм, Ллойдын толь; долгионы амплитуд хуваах арга: ижил налуугийн ба ижил зузааны интºрфºрºнци, Ньютоны цагираг
-         Интºрфºромºтрүүд, Майкºльсоны интºрфºромºтрийн схºм, тайлбар, хэрэглээ.
Гýрлийн дифракци
-          Дифракц, Гюйгºнс-Фрºнºлийн зарчим, энэ зарчим ашиглан нүх ба хаалтаас үүсэх дифракци тайлбарлах.
-          Фрºнºлийн бүс, ажиглах цэг дээрх гэрлийн далайц, , дугуй нүх ба дугуй сааднаас үүсэх дифракци  áà  
-          Параллºлü цацрагуудын дифракци (фраунгофºрийн дифракци), нэг завсраас үүсэх дифракци, дифракцийн максимум болон минимум, цагаан гэрэлийн дифракци (солонгорох) спºктр үүсэх
-          Дифракцийн тор, нэг хэмжээст дифракцийн торын тогтмол (d=a+b), дифракцийн схºм зурж гол максимум ба гол минимумын нөхцөл бичих, тайлбарлах. Огторгуйн тор буюу кристалл тороос үүсэх дифракци, Вульф-Брºггийн томъёо бичих, тайлбарлах, рºнтгºн бүтцийн анализ ба рºнтгºн спºктроскопын физик үндсийг тайлбарлах
-          Спºктрийн багажуудын ялгах чадвар: Рэлºйн критºрм, спºкгрийн багаж ба дифракцийн торын ялгах чадваруудын томъёо, тайлбар.
Гэрлийн туйлшрал
-          Байгалийн ба ºрдийн гэрэл, шугаман, дутуу, дугуй, эллипслэг туйлшрал, туйлшруулагч ба анализатор,
-          Малюсийн хууль бичих, схºм зурж тайлбарлах, Брюстºрийн хууль
-          Хос хугарлын тодорхойлолт, жирийн ба жирийн бус гэрлүүд, тэдгээрийн туйлшралын онцлог, анизотроп кристаллын оптик тэнхлэг, гол хавтгай,  хурдууд ба  хугарлын илтгэгчдийн ялгагдах онöлог. Николийн призмийн схºм зурж тайлбарлах.
-          Олдмол анизотропи: Кºррºгийн эффººтийн схºм зурж тайлбарлах  томъёоны тайлбар, Коттон-Муттоны эффºктийн физик агуулга  томъёоны тайлбар); туйлшралын хавтгайн эргэлт, идэвхтэй орчин,  ба  Биогийн хуультомъёонуудын тайлбар. Сахаримºтрийн схºм зурж тайлбарлах, Фарадºйн эффºктийн тодорхойлолт,  томъёоны тайлбар.
Гэрлийн диспºрси ба шингээлт
-          Диспºрсийн тодорхойлолт, призмээс үүсэх диспºрсийн схºм зурж тайлбарлах, нормаль  ба аномаль  диспºрсүүдийн учир, призмт спºктрографик, буюу диспºрсийн график зурах, тайлбарлах.
-          Диспºрсийн элºктрон онолын үндсэн санаанууд, Лорºнцийн  томъёоны тайлбар, энэ томъёогоор  график тайлбарлах.
-          Гэрлийн шингээлтийн тодорхойлолт, Бугºрийн хууль, шингээлтийн-øугаман, зурваслаг, нил спºктрүүд үүсэх учир,  хамаарлыг зурж тайлбарлах.

Ñåìèíàðûí õè÷ýýëèéí àãóóëãà
1.    Ãýðëèéí òóõàé-2 цаг
Îïòèêèéí ñóäëàõ ç¿éë. Ãýðëèéí òóõàé. Ãýðëèéí øèíæ ÷àíàð, ãýðýë áîäèñòîé õàðèëöàí ¿éë÷ëýëöýõ íü. Ãýðëèéí õóóëèóä: ãýðýë îéõ , ãýðýë õóãàðàõ , ãýðýë øóëóóí çàìààð òàðàõ, ãýðëèéí öàöðàã áèå áèåíýýñýý ¿ë õàìààðàõ õóóëü

2.    Ãýðýë áîë öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí áîëîõ íü -2 цаг
Ãýðýë öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí áîëîõ íü. Óìîâ-Ïîéíòèíãèéí âåêòîð, ôàçûí ãðóïïûí õóðä. Ãýðëèéí öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû îíîë. Ìàêñâåëëèéí 4 òýãøèòãýë:
  • Àìïåðèéí õóóëèéí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë:
  • Êóëîíû õóóëèéí òýãøèòãýë:
  • Áèî-Ñàâàð Ëàïëàñ:
  • Ôàðàäåéí õóóëü:  .
Ýäãýýð òýãøèòãýëèéí øèéä áóþó öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí òýãøèòãýë. Ò¿¿íèéã õàíãàæ áóé îð÷èí íü öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí áîëíî.
3.    Ãåîìåòð îïòèê-6 цаг
Ãýðëèéí öàöðàã. Áºìáºëºã ãàäàðã óóãèéí òîìú¸î                           
-          Ëàãðàíæ, Ãåëüè, Ãîëüöûí íºõöºë:    
-          Òºâëºðñºí îïòèê ñèñòåì. Ò¿¿íèé êàðäèíàë ýëåìåíò¿¿ä. ÒÎÑ-èéã íýìýõ.
-          Îïòèê áàãàæóóä. Îïòèê áàãàæèíä ä¿ðñ ¿¿ñýõ íü, îïòèê áàãàæèéí òîìú¸î, ºñãºëò, îïòèê áàãàæèéí àëäàà, áºìáºëºã àëäàà, êîìà, äèñòºðñ àëäàà.
4.    Ãýðëèéí èíòåðôåðåíö-6 цаг
Êîãðåíò äîëãèîíóóä, ôàçûí çºð¿¿, ãýðëèéí èíòåðôåðåíö:
Èíòåðôåðåíöèéí ìàõ áà min íºõöºë: ;         èíòåðåíöèéí çóðàã, çóðâàñûí ºðãºí. Èíòåðôåðîìåòð¿¿ä: Ìàéêåëüñîíû èíòåðôåðåíöè, Ðîæäåñòâåíñêèéí, Ðåëåéí èíòåðôåðåíöè. Íèìãýí ÿëòàñíû ºíãº.
Èæèë çóçààí áà èæèë íàëóóãèéí èíòåðôåðåíöè
5.    Ãýðëèéí äèôðàêöè-8 цаг
Ñààäûí õýìæýý º÷¿¿õýí áàãà áàéõ íü: îð÷èíä ãýðýë òàðàõ íü: àæèãëàõ öýã äýýðõ ãýðëèéí ýð÷èì
     Áºìáºëºã äîëãèîíû äèôðàêö: Ôðåíåëèéí á¿ñ.
Äóãóé ñààäûí áà äóãóé í¿õíýýñ ¿¿ñýõ äèôðàêö. Òºãñãºëã¿é õàãàñ õàâòãàéä øóëóóí èðìýãýýñ ¿¿ñýõ äèôðàêö. Ôðàóíãîôåð. Äèôðàêöûí òîð. Äèôðàêöûí ìèí áà ìàõ íºõöºë. Äèôðàêöûí òîð ñïåêòðèéí áàãàæ áîëîõ íü. Îãòîðãóéí äèññïåðñòýé áàãàæ, õóãàöààíû äèñ áàãàæ ãîëîãðàô.

6.    Èçîòðîï îð÷èíä ãýðýë òàðàõ- 2 цаг
Õî¸ð äèýëåêòðèêèéí çààã äýýð ãýðýë îéõ, õóãàðàõ ¿åèéí ãýðëèéí òóéëøðàë. Áðþñòåðèéí õóóëü. Ôðåíåëèéí òîìú¸î. Îéñîí áà õóãàðñàí äîëãèîíû òóéëøðàë
7.    Êðèñòàëë îïòèê-4 цаг
Îïòèê íýãýí òºðºë àíèçîòðîïè îð÷èíòîé ãýðýë õàðèëöàí ¿éë÷ëýõ íü
Ãýðëèéí õî¸ðäìîë õóãàðàë. Åðäèéí áà åðäèéí áèø öàöðàã. Ãýðëèéí òóéëøðàë. Øóãàìàí áà òîéðîã òóéëøèðñàí ãýðýë. Ïîëÿðèçàòîð áà àíàëèçîòîð. Ìàëþñûí õóóëü, çîõèîìîë àíèçîòðîï ÷àíàð

8.    Ãýðëèéí äèñïåðññ-2 цаг
Ãýðëèéí äèñïåðññ. Äèñïåðññèéí ýëåêòðîí îíîëûí ¿íäýñ. Ãýðýë øèíãýýëò, Äîïëåðèéí ýôôåêò. Âàâèëîâ-×åðåíêîâûí ýôôåêò. Íîðìàë áà àíàìàëü äèñïåðññ.

Лабораторийн õè÷ýýëèéí àãóóëãà
Ëàáîðàòîðèéí àæëóóä:
1.    Öóãëóóëàõ áà ñàðíèóëàõ ëèíçíèé ôîêóñûí çàé, îïòèê ñèñòåìèéí ãîë õàâòãàéíóóäûí áàéðëàëûã òîäîðõîéëîõ.
2.    Ëèíçíèé ãàæèéã ñóäëàõ.
3.    ×èéäýíãèéí ¿¿ñãýõ ãýðëèéí õ¿÷èéã ÔÑ-ÌÓÕ-4 áàãàæíû òóñëàìæòàéãààð òîäîðõîéëîõ.
4.    Äóðàíãèéí ºñãºëòèéã òîäîðõîéëîõ.
5.    Ìèêðîñêîïûí ºñãºëò.
6.    Õàâòãàé øèëíèé õóãàðëûí èëòãýã÷èéã ìèêðîñêïûí òóñëàìæòàéãààð òîäîðõîéëîõ.
7.    Øèíãýíèé õóãàðàëûí èëòãýã÷, äóíäàæ äèñïåðñèéí õýìæýýã ÈÐ-I-454DÁ ìàðêèéí ðåðàêòîìåòðýýð òîäîðõîéëîõ.
8.    Ìîíîõðàìàòîðûí õóâààðèéã òîãòîîæ, äèñïåðñèéã òîäîðõîéëîõ.
9.    Ãýðëèéí òóéëøðàëûã ñóäëàõ. Ìàëþñûí õóóëèéã øàëãàõ.
10. Áèåèéí ãàäàðãûí îéëòûí êîýôôèöèåíòèéã òîäîðîéëîõ.
11. Ãýðëèéí äîëãèîíû óðòûã Íüþòîíû öàöðàãèéí öàãèðàãíû òóñëàìæòàéãààð òîäîðõîéëîõ.
12. Òóéëøðàëûí õàâòãàéí ýðãýëòýýð øèíãýí äýõ ãýýëä èäýâõòýé áîäèñûí êîíöåíòðàöûã òîäîðõîéëîõ.
13. Ñòåôàí-Áîëüöìàíû òîãòìîëûã òîäîðõîéëîõ.
14. Øèíãýí áîäèñûí êîíöåíòðàöûã ôîòîêéëîðèìåòðèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ.
15. Ãàäààä ôîòîýôôåêòèéí ¿çýãäýëèéã ñóäëàõ. Ïëàíêèéí òîãòìîëûã òîäîðõîéëîõ.
16. Ðèäáåðãèéí òîãòìîëûã òîäîðõîéëîõ.
17. Îïòèê êâàíò ãåíåðàòîð àøèãëàí çàâñðààñ ¿¿ñýõ Ôðàóìãîôåðèéí äèôðàêöûã ñóäëàõ.

Ëàáîðàòîðèéí àæèë ã¿éöýòãýñíèé ¿ð ä¿íä îþóòàíû ýçýìøèõ ÷àäâàð äàäàë.
1.    Öóãëóóëàã÷ ëèíçíèé ¿íäñýí øèíæèéã òóðøëàëòààð òîäîðõîéëîõ
2.    Ñàðíèóëàã÷ ëèíçíèé ¿íäñýí øèíæèéã òóðøëàëòààð òîäîðõîéëîõ
3.    Îïòèêèéí õÿëáàð ñèñòåìèéã óãñàð÷, áîñîî äýëãýöýí äýýð áèåèéí ä¿ðñèéã ãàðãàõ
4.    Øóãàìàí áà íèë ñïåêòðèéã ¿ç¿¿ëýõ òóðøèëò òàâèõ
5.    Ìèêðîñêîïûí çàãâàðûã óãñàð÷ ò¿¿íèé ºñãºëòèéã òîäîðõîéëîõ
6.    Íàðèéí óòàñíû äèàìåòð /¿ñíèé/, æèæèã ÿëòàñíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ
7.    Äóðàãèéí çàãâàðûã óãñàð÷ ò¿¿íèé ºñãºëòèéã òîäîðõîéëîõ
8.    Ôðåíåëèéí áèïðèçìèéí òóñëàìæòàéãààð ãýðëèéí èíòåðôåðåíöèéã ¿ç¿¿ëýõ òóðøèëòûã áýëòãýí òàâèõ
9.    Íüþòîíû öàãèðãèéã ¿ç¿¿ëýõ òóðøèëòûã áýëòãýæ ¿ç¿¿ëýõ
10. Òóíãàëàã áèø äýëãýöíýñ ¿¿ñýõ äèôðàêöûã òóðøèëòààð ¿ç¿¿ëýõ
11. Äóãóé í¿õíýýñ ¿¿ñýõ äèôðàêöûã òóðøèëòààð ¿ç¿¿ëýõ
12. Äèôðàöûí òîðûã òóðøèëòàíä áýëòãýæ, òóðøèëò ÿâóóëàõ
13. Ãîíåîìåòðèéí òóñëàìæòàéãààð äèôðàêöûí òîðíû òîãòìîëûã òîäîðõîéëîõ.
14. Ãýðëèéí õîñ õóãàðëûã òóðøèëòààð ¿ç¿¿ëäýã áàéõ.
15. Ãýðëèéí òóéëøðàëûã òóðøèëòààð ¿ç¿¿ëäýã áàéõ.
16. Ëàçåèéí òóñëàìæòàéãààð ¿ç¿¿ëýõ òóðøèëò òàâüæ ÷àääàã áàéõ.

Êóðñûí àæëûí íýðñ
1.    Ãåîìåòðèéí îïòèêîîð õèéõ òóðøëàãóóä.
2.    Ãýðëèéí èíòåðôåðåíöýýð õèéõ òóðøëàãóóä.
3.    Ãýðëèéí äèôðàêöààð õèéõ òóðøëàãóóä.
4.    Ëàçåðèéí òóñëàìæòàéãààð ¿ç¿¿ëýõ òóðøëàãóóä.
5.    Òóéëøðàëûí ¿çýãäëèéã êîðïóñêóëÿð áîëîí äîëãèîíû îíîëûí ¿¿äíýýñ òàéëáàðëàõ íü.
6.    Îïòèêèéã òóíãàëàãæóóëàõ àðãûã áîëîâñðóóëæ õýðýãëýõ íü
7.    Ôîòî çóðàã.
8.    Äèôðàêöûí òîðíû õýðãýëýý.
9.    Ãîëîãðàô, Ãàáîðûí àðãà.
10. Äåíèñþêèéí ãóðâàí õýìæýýñòè ãîëîãðàììûí àðãà.
11. Îð÷èí ¿åèéí òåëåñêîïóóä.
12. Ñîëîíãûí îíîë. Ò¿¿íèéã òàéëáàðëàñàí ò¿¿õýýñ
13. Ãýðëèéí ñàðíèë.
14. Ãýëèéí õóðäûã òîäîðõîéëîõ àðãóóä
15. Àíîìàëü äèñïåðñèéã ñóäëàõ.
16. Í¿ä
17. Îäíû /Ìàéêåëüñîí/ èíòåðôåðîìåòð
18. Àáñîëþò õàð áèåèéí öàöðàëûã òóðøëàãààð ñóäëàñàí ò¿¿õ
19. Êâàíòûí òààìàãëàë
20. Áîðûí îíîë
21. Ëþìèíåñöåíöè, õýðýãëýý, ñóäàëãàà
22. Ãåëèé-Íåîíò ëàçåð
23. Ãýðëèéí êîìáèíàöèéí ñàðíèë
24. Øóãàìàí  áèø îïòèêèéí çàðèì ¿çýãäýë¿¿ä.

Îþóòíû áèå äààæ ã¿éöýòãýõ àæëóóä
Ñýäýâ: Ãýðëèéí äèñïåðñ áà øèíãýýëò. Ôàçûí áà á¿ëãèéí õóðä
1. Ãýðëèéí äèñïåðñ. Íîðìàëü áà àíîìàëü äèñïåðñ. Ãýðëèéí äèñïåðñèéí òîäîðõîéëîëòûã ºãºõ. Íüþòîíû òóðøëàãûí òóõàé ÿðèõ. Øààðäëàãàòàé çóðàãëàëûã õèéæ, õàðüöààíóóäûã áè÷èõ.
2. Äèñïåðñèéí ýëåêòðîí îíîë. Ýíý îíîëûã àøèãëàí øààðäëàãàòàé õàðüöààíóóäûã ãàðãàæ àíàëèç õèéõ.
3. Гýðëèéí øèíãýýëò. Øèíãýýëòèéí ñïåêòð.ãýðëèéí øèíãýýëò ãýæ þóã õýëäýã áý? Áóãåð – Ëàìáåðòûí õóóëèéã áè÷èæ òàéëáàðëàõ. Øèíãýýëòèéí ñïåêòðèéí îéëãîëòûã òàéëáàðëàõ. Øèíãýýëòèéí ñïåêòðèéí òºðë¿¿ä. Àáñîðáöèéí ñïåêòðèéí àíàëèçûí òóõàé îéëãîëò. Ãýðëèéí ø¿¿ëò¿¿ð¿¿ä.
Íýìýëò àñóóëò, äààëãàâàð
1. Áèåèéí ºíãèéã ÿàæ òàéëáàðëàõ âý?
2. ×àãòàëæ òàâüñàí ïðèçì¿¿äèéí àðãûí ìºí ÷àíàð þóíä îðøèõ âý?
3. Ôàçûí áà á¿ëãèéí õóðäíóóäûí òîäîðõîéëîëò. Ôàçûí áà á¿ëãèéí õóðäóóäûí õîëáîî.
4. Á¿ëãèéí õóðä áà áîäèñûí äèñïåðñèéí õîëáîî.
5. ßìàð íºõöºëä á¿ëãèéí áà ôàçûí õóðäóóä òýíö¿¿ áàéõ âý?
6.Öîíõíû øèëýýð íýâòýðñýí öàãààí ãýðýë ÿàãààä ºíãèéí áàéãóóëàã÷èääàà çàäàðäàãã¿é áý?
7. Óëààí áà ÿãààí öàöðàãóóäûí õóâüä ëèíçèéí ãîë ôîêóñûí çàé àäèëõàí áàéõ óó? ßàãààä?
8.Óñàí äàõü óëààí ãýðëèéí äîëãèîíû óðò àãààð äàõü íîãîîí ãýðëèéí äîëãèîíû óðòòàé òýíö¿¿. Õýðýâ óñíû óëààí ãýðëýýð ãýðýëò¿¿ëáýë óñàí äîîðõ õ¿í ÿìàð ºíãèéã õàðàõ âý?
9.Çàìûí õºäºë㺺íèé ä¿ðìýýð óëààí ºíãèéí äîõèîã õºäºë㺺íèé õîðèãëîõ äîõèî áîëãîäîã áý ?
10.Ïðèçì áóþó äèôðàêöèéí òîðûí òóñëàìæòàé ãàðãàñàí ñïåêòðèéí ãàäààä áéäëààð íü ÿàæ ÿëãàäàã áý?
11.Íèìãýí õàëüñíû ºí㺠(æèøýýëáýë óñàí äýýðõ íåôòü) áà ñîëîíãûí ºíãºí¿¿ä ÿàãààä ýðñ ººð äýâñãýð ºíãºòýé õàðàãääàã áý?
12.ßàãààä ºäºð áîëîõîä ñàð öàãààí ºíãºòýé,íàð øèíãýñíèé äàðàà øàðàâòàð ºíãºòýé õàðàãääàãèéã ÿàæ òàéëáàðëàõ âý?
13. Áàéøèíãèéí äýýâýð äýýðõ ÿíäàíãààñ õººð÷ ãàðàõ óòàà îð÷èí òîéðíû þìñûí õàð äýâñãýð (ôîí) äýýð öýíõýð þì øèã, õàðèí òóíãàëàã òýíãýðèéí ôîí äýýð øàð, òýð ÷ á¿¿ õýë óëààâòàð þì øèã õàðàãääàã. Ýíý ¿çýãäëèéã òàéëáàðëàõ.

Óíøèõ íîì
1. Ë.Äýìáýðýë “ Îïòèê ”
2. Í.Ì.Ãîäæàåâ “ Îïòèêà ”  Ì., 1977;11-ð á¿ëýã
3. È.Â.Ñàâеëüåâ “ Êóðñ îáùåé ôèçèêè ”  Ò2,1973 ñýäýâ 47, 63 – 69
Áîäëîãî
1.Ò.È.Òðîôèìîâà ( 2001 ) 5:113.114.115.118.122
2. N.Å.Èðîäîâ ( 1979 ) 5: 200.202

Ñýäýâ: Õî¸ð öàöðàãèéí èíòåðôåðåíö
1. Ïàðàëëåëü òàëóóäòàé ÿëòñààñ ãýðýë îйõîä ¿¿ñýõ èíòåðôåðåíö.
Öàöðàãèéí çàìûã ¿ç¿¿ëýõ. Îïòèê çàìûí ÿëãàâðûã òîîöîîëîõ. Îïòèêèéí ñèéðýã îð÷íîîñ îïòèêèéí íÿãò îð÷íû õèë äýýð ãýðýë òóñ÷ îéõîä äîëãèîíû õàãàñ óðò óðò àëääàã ¿çýãäëèéã òàéëáàðëàõ. Èíòåðôåðåíöèéí ìàêñèìóì áà ìèíèìóìûí íºõöëèéã áè÷èõ.
2. Ãýðýë õàâòãàé ÿëòñààð íýâòðýõýä ¿¿ñýõ èíòåðôåðåíö. Öàöðàãèéí çàìûã ¿ç¿¿ëýõ. Îïòèê çàìûí ÿëãàâðûã òîîöîîëîõ. Èíòåðôåðåíöèéí ìàêñèìóì áà ìèíèìóìûí íºõöëèéã áè÷èõ.
3. Íüþòîíû öàöðàãóóä. Öàöðàãèéí çàìûã ¿ç¿¿ëýõ. Îïòèê çàìûí ÿëãàâðûã áîëîí ãýðýëòýé áà õàð öàöðàãóóäûí ðàäèóñûã òîîöîîëîõ.
Íýìýëò àñóóëò, äààëãàâàð
1. Îïòèê õàëüñ áà ÿëòàñ ãýäãèéí äîð þóã îéëãîäîã âý?
2. Èæèë íàëóóãèéí çóðâàñóóä ãýæ þóã íýðëýäýã âý? Æèøýý ãàðãàõ.
3. Èæèë çóçààíû çóðâàñóóä ãýæ þóã íýðëýäýã âý? Æèøýý ãàðãàõ.
4. Öàãààí ãýðëèéã õýðýãëýõ òîõèîëäîëä èíòåðфåíöèéí çóðâàñóóä íü ÿìàð øèíæòýé áàéõ âý?
5. Ñàâàíãèéí õàëüñ óóðøèõûí õýðýýð çóðâàñóóäûí õîîðîíäîõ çàé ÿàãààä èõýñäýã áý?
6. Íüþòîíû öàöðаãèéã àæèãëàõàä ìóðóéëòûí ðàäèóñ èõòýé ëèíçèéã ÿàãààä ñîíãîæ àâäàã áý?
7. Îéñîí áà íýâòýðñýí ãýðýëä Íüþòîíû öàöðàãèéã àæèãëàõàä öàöðàãóóäûí òºâä õàð áà ãýðýëòýé òîëáî ¿¿ñäýãèéã ÿàæ òàéëáàðëàõ âý?
8. Îïòèêèéí “ Òóíãàëàгжóóëàõ ” ¿çýãäýë þóíä ¿íäýñëýäýã áý?
9. Çàñìàë çàì äýýð áîðîîíû äàðàà òîñíû ñîëîíãîðñîí òîëáî áàéíãà àæèãëàãääàã. ßàãààä ñîëîíãîðñîí áàéäàã âý?
10. Èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàëын òºâººñ õîëäîõûí õýðýýð Íüþòîíû öàöðàãóóä áèå áèåòýéãýý îéðõîí áàéðëàäàãèéí ó÷ðûã òàéëáàðëàõ.
11. Íüþòîíû öàöðàãèéã àæèãëàõ òºõººðºìæèéã öàãààí ãýðëýýð ãýðýëò¿¿ëýõýä öàöðàãóóä ÿàãààä ñîëîíãîðñîí ãàð÷, òîî íü áàãàñäàã áý?
12. Ëèíçèéã öýíõýð áóþó óëààí ãýðëýýð ãýðýëò¿¿ëýõýä àëü òîõèîëäîëä öàöðàãóóä õîîðîíäîî îéðõîí áàéðëàæ ãàðàõ áý?
13. ßàãààä èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàëûí òºâä çàðèìäàà õàð , çàðèìäàà ãýðýëòýé òîëáî ¿¿ñäýã âý?
14. Íüþòîíû öàöðàã îéñîí áóþó íýâòýðñýí ãýðëèéí àëèíä íü èë¿¿ òîä àæèãëàãäàõ âý?
15. Ãýðëèéí èíòåðôåðåíöèéã øèíæëýõ óõààí áà òåõíèêò õýðýãëýõ æèøýýí¿¿äèéã ãàðãàõ.
Óíøèõ íîì
1. Ë.Äýìáýðýë “ Îïòèê ”
2. Í.Ì.Ãîäæàåâ “ Îïòèêà ”  Ì., 1977; 5-ð á¿ëýã ñýäýâ:1-6
3. È.Â.Ñàâеëüåâ “ Êóðñ îáùåé ôèçèêè ”  Ò2,1973 ñýäýâ14–16
Áîäëîãî
1.Ò.È.Òðîôèìîâà, Ç.Ã.Ïàâëîâà “Ñáîðíèê çàäà÷ ïî êóðñó ôèçèêè ñ ðåøåíèÿìè”
  5:51.52.53.56.59
2. N.Å.Èðîäîâ “ Çàäà÷è ïî îáùåé ôèçèêå “ ( 1979 ) 5: 88.89

Ñýäýâ: Ãýðëèéí èíòåðôåðåíö
 1. Ãýðëèéí èíòåðôåðåíö. Õî¸ð äîëãèîíû òîõèîëäîëä ÿìàð íýã öýã äýõ íèéëáýð õýëáýëçëèéí äàëàéöûã òîäîðõîéëîõ. Äîëãèîí áà ¿¿ñã¿¿ðèéí êîãåðåíò øèíæèéí òîäîðõîéëîëòûã ºãºõ. Èíòåðôåðåíöèéí îéëãîëòûã àâ÷ ¿çýõ . Èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàëûí ìàêñèìóì áà ìèíèìóìûí êîîðäèíàò áà  èíòåðôåðåíöèéí çóðâàñûí ºðãºíèéã òîîöîîëîõ.
2. Ôðåíåлийн õîñ òîëü
Öàöðàãèéí çàìûã ä¿ðñëýõ. Õóóðìàã õî¸ð êîãåðåíò ¿¿ñã¿¿ð õýðõýí ¿¿ñ÷ áóéã ¿ç¿¿ëýõ. Èíòåðôåðåíöèéí çóðâàñûí  ºðãºí, èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàëûí õýìæýý áà àæèãëàãäàõ çóðâàñûí òîîã òîîöîîëîõ.
3. Ôðåíåлèéí áèïðèçì
Öàöðàãèéí çàìûã ä¿ðñëýõ. Õóóðìàã õî¸ð êîãåðåíò ¿¿ñã¿¿ð õýðõýí ¿¿ñ÷ áóéã ¿ç¿¿ëýõ. Èíòåðôåðåíöèéí çóðâàñûí  ºðãºí, èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàëûí õýìæýý áà àæèãëàãäàõ çóðâàñûí òîîã òîîöîîëîõ.
Íýìýëò àñóóëò, äààëãàâàð
1. Äîëãèîíû ñóïåðïîçèöèéí çàð÷ìûã òîìú¸îëîõ.
2. Äîëãèîíû îïòèê çàìûí óðò ãýæ þóã íýðëýäýã áý?
3. Îïòèê çàìûí ÿëãàâàð ãýæ þóã íýðëýäýã áý?
4.  Èíòåðôåðåíöèéí ìàêñèìóì ÿìàð íºõöºëä ¿¿ñäýã áý?
5. Èíòåðôåðåíöèéí ìèíèìóì ÿìàð íºõöºëä ¿¿ñäýã áý?
6. Êîãåðåíò áèø õýëáýëçë¿¿äèéã íýìýõýä èíòåðôåðåíö àæèãëàãääàãã¿éã тайлбарлах.
7. Þíãèéí òóðøëàãàä íýã çàâñàðûã öýíõýð ãýðëèéí ø¿¿ëò¿¿ðýýð, íºãººã íü óëààí ãýðëèéí ø¿¿ëò¿¿ðýýð òóñ òóñ õààâ. Иéì íºõöºëä äýëãýö äýýð èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàë ¿¿ñýõ ¿¿ ?
8. Äýëãýö äýýð õî¸ð öàõèëãààí ÷èéäýíãýýñ èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàëûã ãàðãàæ áîëîõ óó? ßàãààä ? Èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàë ãýæ þóã íýðëýäýã áý ?
9. Îðîí çàéí òîäîðõîé õýñýãò ãýðëèéí õî¸ð äîëãèîí áèå áèåòýéãýý äàâõàðëàæ õàðèëöàí áèå áèåíèéãýý óíòðààäàã. Ýíý òîõèîëäîëä ãýðëèéí ýíåðãè, ýíåðãèéí ººð õýëáýðò õóâèð÷ áàéíà ãýæ ¿çýæ áîëîõ óó ?
10. Óñíû ãàäàðãûã óëààí ãýðëýýð ãýðýëò¿¿ëýâ. Óñàí äîð áàéãàà õ¿íä ãýðëèéí ÿìàð ìýäðýìæ ¿¿ñýõ âý ?
11. Èíòåðôåðåíöèéí êîãåðåíò ¿¿ñã¿¿ð¿¿äèéí õîîðîíäîõ çàé áàãà áîëîí çàìûí ÿëãàâàð èõ áèø áàéõàä ÿàãààä çºâõºí àæèãëàæ áîëäîã áý ?
12. Öàãààí ãýðëèéí õî¸ð êîãåðåíò ¿¿ñã¿¿ðèéí èíòåðôåðåíöèéí òîõèîëäîëä òýã ìàêñèìóì ÿìàð ºíãºòýé áàéõ âý ?
Óíøèõ íîì
1. Ë.Äýìáýðýë “ Îïòèê ”
2. Í.Ì.Ãîäæàåâ “ Îïòèêà ”  Ì., 1977; 4-ð á¿ëýã ñýäýâ:1-5
3. È.Â.Ñàâеëüåâ “ Êóðñ îáùåé ôèçèêè ”  Ò2,1973 ñýäýâ12, 13
Áîäëîãî
1.Ò.È.Òðîôèìîâà, Ç.Ã.Ïàâëîâà “Ñáîðíèê çàäà÷ ïî êóðñó ôèçèêè ñ ðåøåíèÿìè”
  5:42.43.47.49.
2. N.Å.Èðîäîâ “ Çàäà÷è ïî îáùåé ôèçèêå “ ( 1979 ) 5: 70.71
Ñýäýâ: Ôîòîìåòð
1. ¯¿ñã¿¿ðèéí òîä ãýðýëòýëò (òîäîðõîéëîëò, òîìú¸î, õýìæèõ íýãæ )
2. Ãýðëèéí õ¿÷ (òîäîðõîéëîëò, òîìú¸î, õýìæèõ íýãæ )
3. Ãýðýëò¿¿ëýëò (òîäîðõîéëîëò, òîìú¸î, õýìæèõ íýãæ, ãýðýëò¿¿ëýëòèéí õóóëü )
4. Ãýðýëòýëò (òîäîðõîéëîëò, òîìú¸î, õýìæèõ íýãæ )
Íýìýëò àñóóëò, äààëãàâàð
1. Ôîòîìåòð ãýæ þóã íýðëýäýã âý ? Юуг судалдаг вэ?
2. Ôîòîìåòð ÿàãààä õîñ õýìæèãäýõ¿¿í (ýíåðãèéí áà ãýðëèéí)- èéã îðóóëæ èðäýã áý ?
3. Ãýðëèéí ýíåðãèéí уðñãàë ãýæ þóã íýðëýäýã áý ?
4. Ãýðýëòýëò áà òîä ãýðýëòýëòèéí õîëáîî.
5. Ãýðëèéí óðñãàëûí íýãæ – ëþìåíèé òîäîðõîéëîëò.
6. Ãýðýëò¿¿ëýëòèéí íýãæ – ëþêñèéí òîäîðõîéëîëò.
7. Óëàéñàí áºìáºðöãèéí òîä ãýðýëòýëò ò¿¿íèéã õýðýãëýõ õ¿ðòýëõ çàéíààñ õàìààðàõ óó ?
8. Óíøèõ õýâèéí ãýðýëòýëòèéã 50 ëê-òýé òýíö¿¿ ãýæ ¿çäýã. ×èéäýíãèéí ÿã äîð îðøèõ øèðýýíèé ãàäàðãóóãèéí öýã¿¿äýä èéì ãýðýëò¿¿ëýëòèéã áèé áîëãîõûí òóëä 100Âò ÷àäàëòàé ÷èéäýíã øèðýýíèé äýýð õàìãèéí áàãà ºíäºðò ä¿¿æëýõ õýðýãòýé âý ?
9. Íàëóó äýýâýð äýýðõ öàñ íàðíû öàöðàãèéí ¿éë÷ëýëýýð áàéíãà õàéëäàã áîë õºðñºí äýýðõ öàñ õàéëäàãã¿éí ó÷ðûã òàéëáàðëàõ.
10.ªäðèéí ÿìàð õóãàöààíä äýëõèéí ãàäàðãûí ãýðýëò¿¿ëýëò õàìãèéí èõ áàéäàã áý ?
  Óíøèõ íîì
1. Ë.Äýìáýðýë “ Îïòèê ”
2. Í.Ì.Ãîäæàåâ “ Îïòèêà ”  Ì., 1977; 5-ð á¿ëýã ñýäýâ:1-3
3. È.Â.Ñàâеëüåâ “ Êóðñ îáùåé ôèçèêè ”  Ò2,1973 ñýäýâ10, 11
Áîäëîãî
1.Ò.È.Òðîôèìîâà, Ç.Ã.Ïàâëîâà “Ñáîðíèê çàäà÷ ïî êóðñó ôèçèêè ñ ðåøåíèÿìè”
  5:42.43.47.49.
2. N.Å.Èðîäîâ “ Çàäà÷è ïî îáùåé ôèçèêå “ ( 1979 ) 5: 1 – 8
Ñýäýâ: Äèôðàêö
1. Ôðåíелèéн á¿ñ¿¿ä. Çóðàã ¿éëäýõ. Ôðåíелèéн á¿ñèéí òàëáàé áà ðàäèóñûã òîîöîîëîõ. Äóðûí öýã äýõ õýëáýëçëèéí äàëàéöûã òîäîðõîéëîõ. Ãýðýë øóëóóíààð òàðäàãèéã áàòëàõ.
2. Äóãóé í¿õíýýñ ¿¿ñýõ Ôðåíåлèéí äèôðàêö çóðàã ¿éëäýõ. Í¿õýíä  áàãòàõ ôðåíåлèéí á¿ñ¿¿äèéí òîîã òîîöîîëîõ. Íèéëáýð õýëáýëçëèéí äàëàéöûí òîìú¸îã ãàðãàæ, òýãø áà ñîíäãîé òîîòîé á¿ñèéí òîõèîëäîëä ãàðãàñàí ¿ð ä¿íäýý àíàëèç õèéõ.
3. Çàâñðààñ ¿¿ñýõ Ôðàóíãîôåðèéí äèôðàêö. Çóðàã ¿éëäýõ. Äèôðàêöèéí çóðâàñûí ºðãºíèéã òîäîðõîéëîõ. Äèôðàêöèéí ìàêñèìóì áà ìèíèìóìûí íºõöëèéã áè÷èõ. Ãàðãàñàí ¿ð ä¿íãýý ãðàôèêààð ä¿ðñëýõ.
Íýìýëò àñóóëò, äààëãàâàð
1. Ãýðëèéí äèôðàêöèéí ¿çýãäýë ãýæ þóã íýðëýäýã áý ?
2. Ãþéãåíñèéí çàð÷èì þóã èëýðõèéëäýã âý? Ôðåíåëü íü Ãþéãåíñèéí çàð÷èìä ÿìàð íýìýëò îðóóëñàí áý ?
3. Äàëàéöûã ãðàôèêààð íýìýõ àðãûí ìºí ÷àíàð.
4. Á¿ñèéí ÿëòàñ ãýæ þó âý ?
5. Õýðýâ çàâñðûí ºðãºí ãýðëèéí äîëãèîíû óðòòàé òýíö¿¿ áîë íýã í¿õíýýñ ¿¿ñýõ ïàðàëëåëü öàöðàãóóäûí äèôðàêöèéí ¿åä äýëãýö äýýð þóã àæèãëàæ áîëîõ âý ?
6. Äèôðàêöèéí òîð áà ò¿¿íèé ¿íäñýí òîäîðõîéëîã÷èä.
7. Äèôðàêöèéí òîðûí ãîë ìàêñèìóì áà ãîë ìèíèìóì íºõöë¿¿ä.
8. Äèôðàêöèéí òîðûí äèñïåðñ áà ÿëãàõ ÷àäâàð ( Ðåëåéí íºõöºë )
9. ßàãààä ãýðëèéí äîëãèîíû äèôðàêöòàé õàðüöóóëàõàä áàéãàëü äýýð äóóíû äîëãèîíû äèôðàêö èë¿¿ ìýäðýãääýã âý ?
10. Êîìïàêò äèñê ÿàãààä ñîëîíãîð÷ õàðàãääàã áý ? Ýíý ¿çýãäëèéã òàéëáàðëààðàé.
11. Ôðàóíãîôåðèéí äèôðàêö Ôðåíåлèéí äèôðàêöààñ þóãààðàà ÿëãààòàé âý ?
12. Õýäõýí ñàíòèìåòð õýìæýýòýé ðàäèóñ á¿õèé í¿õíýýñ äèôðàêöèéí çóðàãëàëûã àæèãëàæ áîëîõ óó ?
13. Äèôðàêöèéí òîð äýýð ãýðëèéí äîëãèîíû óðñãàë ÿàæ õóâààðèëàãääàã áý?
14. Äèôðàêöèéí òîðûí òóñëàìæòàéãààð ãýðëèéí äîëãèîíû óðòûã ÿìàð àðãààð òîäîðõîéëæ áîëîõ âý ?
Óíøèõ íîì
1. Ë.Äýìáýðýë “ Îïòèê ”
2. Í.Ì.Ãîäæàåâ “ Îïòèêà ”  Ì., 1977; 6-ð á¿ëýã ñýäýâ:1-9
3. È.Â.Ñàâеëüåâ “ Êóðñ îáùåé ôèçèêè ”  Ò2,1973 ñýäýâ 19 – 22
Áîäëîãî
1.Ò.È.Òðîôèìîâà, Ç.Ã.Ïàâëîâà “Ñáîðíèê çàäà÷ ïî êóðñó ôèçèêè ñ ðåøåíèÿìè”
  5:69.70.73.81.86.
2. N.Å.Èðîäîâ “ Çàäà÷è ïî îáùåé ôèçèêå “ ( 1979 ) 5: 97.98
Ñýäýâ: Ãýðëèéí òóéëøðàë
1.Òóéëøðóóëàã÷ áà àíàëèçàòîð. Ìàëþñèéí õóóëü. Ãýðëèéí òóéëøðóóëàã÷ áà àíàëèçàòîðûí òîäîðõîéëîëòûã ºãºõ. Òóéëøðóóëàã÷ òºõººðºìæèéã àâ÷ ¿çýõ. Ìàëþñèéí õóóëèéã òîìú¸îëæ áè÷èõ. Òóéëøðóóëàã÷èéí õàâòãàéíóóä íü ÿìàð íýã ºíöºã ¿¿ñãýæ áàéðëàñàí õî¸ð òóéëøðóóëàã÷ áàйгàëèéí ãýðëèéн çàì äýýð îðøèõ òîõèîëäëûã àâ÷ ¿çýõ. Òóéëøðàëûí çýðýã ãýñýí îéëãîëòûã îðóóëæ èðæ òàéëáàðëàõ.
2. Ãýðýë ýëлиïñýýð áîëîí äóãóé òóéëøðàõ ¿çýãäýë. Õàðèëöàí ïåðïåíäèêóëÿð ãýðëèéí âåêòîðóóäòàé êîãåðåíò õî¸р äîëãèîíû òîõèîëäëûã àâ÷ ¿çýõ. Ãýðëèéí íèéëáýð âåêòîðûí ¿ç¿¿ðèéí õºäºë㺺íèé òðàåêòîðûí òýãøèòãýëèéã ãàðãàõ. Яíç á¿ðèéí òóõàéí òîõèîëäëóóäûã àâ÷ ¿çýõ.
3. Õàâòãàé òóéëøèðñàí öàöðàãóóäûí èíòåðôåðåíö. Æèðèéí áà æèðèéí áèø öàöðàãóóäûí ¿¿ñãýõ èíòåðôåðåíöèéí òîõèîëäëûã àâ÷ ¿çýõ. Õàðãàëçàõ çóðãóóäûã ¿éëäýæ, òàéëáàðëàõ. Á¿õýë äîëãèîí, õàãàñ äîëãèîí, äºðºâíèé íýã äîëãèîí ãýõ ìýò ÿëòñóóä äýýðõ öàöðàãèéí èíòåðôåðåíöèéã òàéëáàðëàõ. Ýíý òîõèîëäëóóäàä ìàêñèìóì áà ìèíèìóì íºõöë¿¿äèéã ãàðãàõ.
Íýìýëò àñóóëò, äààëãàâàð
1. Ãýðëèéí òóéëøðàë ãýæ þóã íýðëýäýã âý? Òóéëøèðñàí ãýðýë áàéãàëèéí ãýðëýýñ þóãààðàà ÿëãààòàé âý? ßìàð ãýðëèéã çàðèìäàã òóéëøèðñàí ãýæ íýðëýäýã áý ?
2. Îéõ áà õóãàðàõàä ¿¿ñýõ ãýðëèéí òóéëøðàë Áðþñòåðèéí õóóëü.
3. Õýðýâ ãýðëèéí òóñãàëûí ºíöºã Áðþñòåðèéí ºíöºãòýé òýíö¿¿ áîë îéñîí áà õóãàðñàí öàöðàãóóäûí õîîðîíäîõ ºíöºã õýäòýé òýíö¿¿ âý ?
4. Õîñ õóãàðàë. Яìàð öàöðàãóóäûã ýåðýã áà ñºðºã ãýæ íýðëýäýã áý ?
5. Íýã òýíõëýãòýé ÿìàð êðèñòàëëóóäûã ýåðýã áà ñºðºã ãýæ íýðëýäýã âý ?
6. Çîõèîìîë àíèçîòðîïèéã ãàðãàõ àðãóóäûã òîäîðõîéëîõ.
7. Òóéëøðàëûí õàâòãàé ÿàãààä ýðãýäýã áý ? Áàðóóí áà ç¿¿í òèéø ýðã¿¿ëýõ îïòèê èäýâõò áîäèñóóä.
8. Ïîëÿðîиä ãýæ þóã íýðëýäýã áý ?
9. Íèêîëü ãýæ þóã õýëäýã âý ?
10. Øóãàìàí òóéëøèðñàí ãýðýë áàéãàëèéí áà çàðèìäàã òóéëøèðñàí ãýðëýýñ þóãààðàà ÿëãààòàé âý ?
11. Õýðýâ øóãàìàí òóéëøèðñàí ãýðëèéã îïòèê èäýâõò áîäèñûí äàâõàðãààð íýâòð¿¿ëæ, äàðàà íü òîëèíîîñ îéëãîæ, ìºí òýð îð÷èíä íü áóöàõ ÷èãëýëä íýâòð¿¿ëáýë òóéëøðàëûí õàâòãàéí áàéðëàë ÿàæ ººð÷ëºãäºõ âý ?
12. Øóãàìàí òóéëøèðñàí ãýðëèéã êðèñòàëë ÿëòñààð íýâòð¿¿ëáýë øóãàìàí øèíãýíä àæèãëàæ áîëîõ óó ?
13. Õîñ õóãàðëûí ¿çýãäëèéã øèíãýíä àæèãëàæ áîëîõ óó ?
14. Òóóø äîëãèîí õàâòãàé òóéëøðàë ¿¿ñãýõ ¿¿ ?
15. Å áà  âåêòîðóóäûí àëü íü ôîòîõèìèéí ¿éë÷ëýë ¿ç¿¿ëýõ âý ?
16. Õî¸ð äèýëåêòðèêèéí õèëýýñ Áðþñòåðèéí ºíöºãººð îйñîí ãýðýë ÿàãààä õàâòãàé òóéëøèðñàí áîëäîã áý ?
Óíøèõ íîì
1. Ë.Äýìáýðýë “ Îïòèê ”
2. Í.Ì.Ãîäæàåâ “ Îïòèêà ”  Ì., 1977; 9 áà 10-ð á¿ëýã
3. È.Â.Ñàâеëüåâ “ Êóðñ îáùåé ôèçèêè ”  Ò2,1973 ñýäýâ 40-46
Áîäëîãî
1.Ò.È.Òðîôèìîâà, Ç.Ã.Ïàâëîâà “Ñáîðíèê çàäà÷ ïî êóðñó ôèçèêè ñ ðåøåíèÿìè”
  5:143.148.143.162.
2. N.Å.Èðîäîâ “ Çàäà÷è ïî îáùåé ôèçèêå “ ( 1979 ) 5: 159.160.
Сэдэв.Îïòèêèéí áàãàæ
1.Нүд бол оптик систем  мөн. Нүдний бүтцийг судлах.Түүнд гэрлийн цацрагийн явах замыг зурах. Нүдний аккомодац.Хамгийн сайн харах зай.Ойрын ба холын харалган.Юмыг ойроос болон холоос харахын аль тохиолдолд нүдний оптик хүч их байх вэ?
2. Томруулах шил. Томруулах шил гэж юуг нэрлэдэг бэ?  Томруулах шилэнд биеийн дүрсийг байгуулах. Томруулах шилний өнцгийн өсгөлт. Томруулах шилийг хэрэглэх
3. Микроскоп.  Микроскопт биеийн дүрсийг байгуулах.  Микроскопын өнцгийн өсгөлт. Микроскопыг хэрэглэх. Микроскопт яагаад богино фокусын зайтай объективийг ашигладаг вэ?
4. Телескоп. Микроскопт Телескопт биеийн дүрсийг байгуулах.  Телескопын өнцгийн өсгөлт. Телескопыг хэрэглэх. Телескопт яагаад урт фокусын зайтай объективийг хэрэглэдэг вэ?
Íýìýëò àñóóëò, äààëãàâàð
1. Òºâòýé îïòèê ñèñòåì ãýæ þóã íýðëýäýã âý ?
2. Òºâòýé îïòèê ñèñòåìèéí îïòèêèéí õ¿÷èéã ÿàæ òîäîðõîéëäîã áý ?
3. Îïòèê ñèñòåìèéí àáåððàö (ãàæèã) ãýæ þó âý ?
4. Áºìáºëºã àáåððàö ÿàæ ¿¿ñäýã âý ?
5. Õðîìàò (ºíãºò) àáåððàö ÿàæ ¿¿ñäýã áý ?
6. Êîм, àñòèãìàòèçì, äèñòîðñ ãýæ þóã íýðëýäýã áý?
7. Îáúåêòèâèéí ãýðëèéí õ¿÷ áà õàðüöàíãóé í¿õ þóã íýðëýäýã âý ?
8. Äèôðàêöèéí çîðèóëàëò þóíä îðøäîã áý ?
9. Îïòèêèéí áàãàæóóäûí ÿëãàõ ÷àäâàð ãýæ þóã íýðëýäýã áý?
10. Öóãëóóëàõ ëèíçèéí õýëòýðõèéãýýð ôîòîàïïàðàò õèéæ áîëîõ óó ?
11. Ôîòîàïïàðàòûí äèàãðàììûã áàãàñãàõàä çóðãèéí ÷àíàð ÿàãààä ñàéæèðäàã áý?
12. Òàõèà çºâõºí ºäºð, øàð øóâóó çºâõºí õàðäàã. ¯¿íèéã ÷àæ òàéëáàðëàõ âý?
13.Äóðûí öóãëóóëàõ ëèíç òîìðóóóëàõ øèë áîëîõ óó ? Õàðèóëòàà ¿íäýñëýýðýé.
14. ßìàð íºõöºëä öóãëóóëàõ áà ñàðíèóëàõ ëèíçýýñ òîãòñîí ñèñòåì áîäèò ä¿ðсèéã ãàðãàõ âý ?
Óíøèõ íîì
1. Ë.Äýìáýðýë “ Îïòèê ”
2. Í.Ì.Ãîäæàåâ “ Îïòèêà ”  Ì., 1977; 9 áà 10-ð á¿ëýã
3. È.Â.Ñàâеëüåâ “ Êóðñ îáùåé ôèçèêè ”  Ò2,1973 ñýäýâ 40-46
Áîäëîãî
1.Ò.È.Òðîôèìîâà, Ç.Ã.Ïàâëîâà “Ñáîðíèê çàäà÷ ïî êóðñó ôèçèêè ñ ðåøåíèÿìè”
  5:103.104.105.106.107.
2. N.Å.Èðîäîâ “ Çàäà÷è ïî îáùåé ôèçèêå “ ( 1979 ) 5: 58, 59, 60


Øàëãàëòûí àñóóëòóóä
1.    Ãýðëèéí òóõàé ñóðãààëûí õºãæñºí ãîë ¿å øàòóóä. Ãåîìåòð îïòèêèéí ¿íäñýí õóóëèóä. Ôåðìàãèéí çàð÷èì. Ãýðýë îéõ áà õóãàðàõ õóóëü. Ôåðìàãèéí çàð÷ìûí ìºðäëºã áëîõ. Äîòîîä á¿ðýí îéëò.
2.    Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí îðøèí áàéõ íü Ìàêñâåëëèéí òýãøèòãýëèéí ìºðäëºã áîëîõ. Äîëãèîíû òýãøèòãýë, äîëãòîíû øèíæ ÷àíàð, ôàçûí õóðä. Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû óðòûí øêàëñ.
3.    Õî¸ð äèýëåêòðèêèéí õèë äýýð ãýðýë îéõ, õóãàðàõûã öàõèëãààí ñîðîíçîí îíîëîîð òàéëáàðëàõ.
4.    Ãåîìåòð îïòèêèéí ¿íäñýí îéëãîëòóóä. Ãýðëèéí öàöðàã, ãîìîöåíòð áà àñòèãìàòèê öàöðàãèéí áàãö, ïàðêñèàë öàöðàã, õîñìîã öýã¿¿ä, øóãàì ãàäàðãà. Áºìáºëºã ãàäàðãà äýýð öàöðàã õóãàðàõ. Òîìú¸îíû ãàðãàëãàà õèéõ. ªñãºëò. Ëàãðàìæ-Ãåëüìãîëüöûí èíâàðèàíò.
5.    Òºâ íü íýã øóëóóí äýýð îðøèõ áºìáºëºã ãàäàðãóó á¿õèé îïòèê ñèñòåì. Ãîë õàâòãàé áà ôîêóñûí çàé. Ä¿ðñèéã áàéãóóëàõ. Ãîë õàâòãàéí áàéðëàë. Ôîêóñûí çàéã îëîõ òîìú¸îíû ãàðãàëãàà. Çóçààí áà íèìãýí ëèíç, òýäíèé îïòèê õ¿÷í¿¿ä.
6.    Õî¸ð ëèíçýýñ á¿ðäñýí îïòèê ñèñòåì. Òðàíñôîêàòîð, ôîòîàïïðàò. Ïðîåêöèéí àïïðàò, äóðàí êåïëÿð, Ãàëèëåéí äóðàíãóóä. Ìèêðîñêîï. (öàöðàãèéí çàì, áàãàæíû ºñãºëò) í¿ä, í¿äíèé øèë.
7.    Ä¿ðñíèé ãàæèëò: áºìáºëºã, õðîìàòèê, àáåððàöè, êîì, àñòèãìàòèçì, äèñòîðõ
8.    Ôîòîìåòðèéí ¿íäñýí õýìæèãäýõ¿¿í¿¿ä: Öàöðàã áà ãýðëèéí óðñãàë, óðñãàëûí ýð÷èì, ãýðëèéí õ¿÷, ãýðýëòýëò, ëþêñìåòð, ãýðýëòýëò õýìæèõ íýãæ¿¿ä.
9.    Ëèíçýí äóíäóóð ºíãºðºõ ãýðëèéí óðñãàë. Ëèíçèéí ãýðëèéí õ¿÷, ä¿ðñíèé òîä, ãýðýëòýëò. Îïòèêèéí ñèñòåìèéí çîõèöîëäîëãîî.
10. Ãýðëèéí èíòåðôåðåíö. Êîãåðåíò ÷àíàð. Èíòåðôåðåíöèéí íºõöºë. Þíãèéí òóðøëàãà. Èíòåðôåðåíöèéã àæèãëàõ ñîíãîäîã àðãóóä.
11. Ãýðýë ¿¿ñãýã÷èéí õýìæýý, ìîíîõðàìàòèê øèíæ, èíòåðôåðåíöèéí çóðàãëàëä íºëººëºõ íü, öàã õóãàöààíû áà îðîí çàéí êîãåðåíò ÷àíàð
12. Íèìãýí ÿëòàñíààñ ¿¿ñýõ ãýðëèéí èíòåðôåðåíö. Èæèë çóçààíû áà èæèë íàëóóãèéí çóðâàñóóä. Íüþòîíû öàãèðàã. Îëîí òóÿàíû èíòåðôåðåíö. Èíòåðôåðîìåòð¿¿ä. (Ìàéêåëüñîíû, Æàìåí, Ôàáðè-Ïåððîãèéí èíòåðôàðîìåòð¿¿ä). Ãýðëèéí èíòåðôåðåíö, ø¿¿ëò.
13. Ãýðëèéí äèôðàêö. Ãþéãåìñ-Ôðåíåëèéí çàð÷èì, Ôðåíåëèéí á¿ñèéí àðãà. Äóãóé í¿õ áà äýëãýöýýñ ¿¿ñýõ Ôðåíåëèéí äèôðàêö.
14. Íýã áà îëîí çàâñðààñ ¿¿ñýõ Ôðàóíãîôåðèéí äèôðàêö. Äèôðàêöûí òîð. Äèôðàêöûí òîðíû äèñïåðñ áà ÿëãàõ ÷àäâàð.
15. Õî¸ð áà ãóðâàí õýìæýýñò òîðíû äèôðàêö. Áîäèñûí á¿òöèéã ðåíòãåí òóÿàíû äèôðàêöààð ñóäëàõ. Ýðýìáëýãäýýã¿é òîãòöûí ¿¿ñãýõ äèôðàêö.
16. Îïòèê áàãàæíû ÿëãàõ ÷àäâàð äèôðàêààñ õàìààðàõ íü. Îðîí çàéíôèëüòðàö.
17. Ëàçåð ò¿¿íèé øèíæ¿¿ä ïðàêòèê õýðýãëýý.
18. Ãîëîãðàô, ãîëîãðàô áè÷ëýã áà ñýðãýýëòèéí ñõåì. Ãîëîãðàôûí õýðýãëýý.
19. Ãýðëèéí òóéëøðàë. Òóéëøðàëûí õýëáýð¿¿ä. Ìàëþñûí õóóëü. Îéõ õóãàðàõ ¿åèéí òóéëøðàë Áðþñòåðèéí õóóëü.
20. Àíèçîòðîï îð÷èíä ãýðýë ñàðíèõóé.
21. Ãýðëèéí õîñ õóãàðàë. Òóéëøðóóëàõ áàãàæóóä.  Êîïåíñàòîðóó
22. Òóéëøèðñàí ãýðëèéí èíòåðôåðåíö. Çîõèîìîë õîñ õóãàðàë. Ôîòî óÿàí õàðèìõàéí ÷àíàð, êåððà, Êîòòîíà-Ìóòîíû, Ïîêêåëüñîíû íàðûí ýôôåêò¿¿ä.
23. Òóéëøðàëûí õàâòãàéí ýðãýëò. Ñàõàðîìåòð. Ôàðàäåéí ýôôåêò.
24. Ãýðëèéí äèñïåðñ: Íîðìàëü, àíîìàëü äèñïåðñ¿¿ä. Äèñïåðñèéã àæèãëàõ àðãóóä. Ãýðëèéí äèñïåðñèéí êëàññèê ýëåêòðîí îíîë, Äèñïåðñèéã õýðýãëýõ. Ñïåêòðîñêîï. Ãýðëèéí äîëãèîíû áàãó. Ôóðå-àíàëèç. Á¿ëãèéí õóðä. Ñîëîíãî.
25. Ãýðëèéí øèíãýýëò. Áóãåð Áååð íàðûí õóóëü. Áèåèéí ºí㺠ôèëüòð¿¿ä.
26. Áóëèíãàðò îð÷èí äàõü ãýðëèéí ñàðíèëò. Ãýðýë ñàðíèõäàà òóéëøðàõ íü. Ðåçëåéí õóóëü. Ìîëåêóë ñàðíèë. Êîìáèíàöûí ñàðíèë, ò¿¿íèéã õýðýãëýõ íü.

No comments:

Post a Comment